เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ”

บริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้เช่าตู้ผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพและดำเนินธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ทั้งจากบริษัท, ห้างร้าน, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, ธนาคาร, และบุคคลทั่วไป รวมถึงลูกค้าที่ต่อสัญญากับบริษัท โนวา อีกกว่า 5000 ราย นอกจากนี้บริษัทเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพจาก ISO 9001:2015 สินค้าของเรานำเข้ามาจากประเทศเกาหลี, อเมริกา, และ ญี่ปุ่น

“มนุษย์เราควรได้รับการเข้าถึงการมีน้ำดื่มที่สะอาด ไร้สารตกค้าง ดังนั้นเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ทุกชีวิต” เราใส่ใจและมองเห็นว่ามนุษย์ทุกคนควรจะเริ่มสะสมการมีสุขภาพที่ดีได้ในทุกๆวัน ซึ่งหนึ่งในวิธีสะสมที่ดีที่สุดคือการดื่มน้ำที่ผ่านการกรองที่สะอาด ปลอดภัย คือหัวใจสำคัญหลักที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่ดีของทุกคน

พันธกิจ

“เราจัดหาการบริการในรูปแบบการขายและให้เช่า รวมถึงการติดตั้งดูแลเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีให้แก่ทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคภายในครัวเรือนหรือสถานที่ปฏิบัติงาน” เนื่องด้วยการมองเห็นถึงการเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้แค่ทุกคนในสังคม สิ่งที่เราทำคือการเป็นบริษัทที่มอบน้ำดื่มอันบริสุทธ์เพื่อสุขภาพและความรู้สึกคุ้มค่าให้กับลูกค้า รวมถึงยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความพึงพอใจของลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์หลังการขาย

ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน หมายถึง การจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนดทั้งด้านมิติเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการคัดสรรผลิตภัณฑ์ และมีการแสวงหาผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

บริการตรงเวลา หมายถึง ลูกค้าของ NOVA ได้รับการส่งมอบสินค้าคุณภาพ รวมทั้งการบริการที่ดีมีคุณภาพ ตรงต่อเวลา หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า

พัฒนาไม่หยุดยั้ง หมายถึง NOVA ไม่เพียงสร้างระบบบริหารคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า แต่ยังให้ความเชื่อมั่นว่า NOVA จะพัฒนาระบบบริหารนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเน้นที่กระบวนการคัดสรรตู้น้ำดื่ม และเครื่องกรองน้ำคุณภาพ การมีส่วนร่วมของพนักงานการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในห่วงโซ่อุปทานซึ่งก็คือลูกค้า และ ผู้ขาย รวมถึงการเป็นองค์กรที่บริหารด้วยความยุติธรรมและให้การสนับสนุนต่อกระบวนการพัฒนาในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง และที่มีผลต่อคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท

พรั่งพร้อมความพึงพอใจ หมายถึง ลูกค้าของ NOVA มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของตู้น้ำดื่ม และเครื่องกรองน้ำที่ส่งมอบ และกระบวนการที่รองรับหลังการส่งมอบ เช่น การรับข้อร้องเรียน การดำเนินการแก้ไข การป้องกัน การเกิดขึ้นซ้ำเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจสูงสุดในการใช้สินค้าและบริการในผลิตภัณฑ์ที่ NOVA เป็นผู้จำหน่ายและให้เช่า

NOVA อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า, มีความรู้ในสินค้าและการบริการเป็นอย่างดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดเวลา โดยบริษัทให้สวัสดิการที่ดี รายได้ดี ให้ความมั่นคง และความก้าวหน้าในอาชีพตามความถนัดของแต่ละบุคคลมีการประกันอุบัติเหตุนอกเหนือจากประกันสังคม ทั้งจัดหาเครื่องมือและยานพาหนะให้เพียงพอกับบุคคลกรในการออกไปให้บริการแก่ลูกค้า
การขาย

 

NOVA มีความชำนาญด้านตู้น้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำรวมถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยประสบการณ์มากกว่า15ปี NOVA พยายามจัดหาสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด NOVA มีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าจำนวนมาก ทั้งบริษัท, ห้างร้าน, โรงงานอุตสาหกรรม, ธนาคาร รวมถึงบ้านพักอาศัย และคอนโด

การเช่า

NOVA เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่มีระบบการให้เช่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ไม่ต้องรับภาระในการ ดูแลบำรุงรักษา NOVA ค่าใช้จ่ายในการเช่า สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีของบริษัท,ห้างร้านฯ ได้ทั้งจำนวน NOVA มีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในระบบเช่าของ NOVA เป็นจำนวนมาก ทั้งบริษัท, ห้างร้าน, โรงงานอุตสาหกรรม,ธนาคาร

การบริการ

NOVA มีทีมงานผู้ชำนาญด้านการบริการ เน้นการบริการเป็นสำคัญเพื่อให้การบริการดี มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา และให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด NOVA เน้นการบริการ 24 ชั่วโมงหลังรับแจ้ง NOVA มีการบริการหลังการขายทั้ง เครื่องซื้อ,เครื่องเช่า รวมถึงรับบริการดูแล เครื่องที่ไม่ใช่เครื่องของ NOVA NOVA มีตู้สำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม

ผู้นำทางด้านมาตรฐาน