Home / ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

       เป็นผู้จัดจำหน่ายตู้ผลิตน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ, ตู้กรองน้ำ มีทั้งระบบขาย และระบบให้เช่า ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทยที่มีระบบให้เช่า

        ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากทั้งจาก บริษัท , ห้างร้าน , โรงงานอุตสาหกรรม , โรงพยาบาล , ธนาคาร และ บุคคลทั่วไป รวมถึงลูกค้าที่ต่อสัญญาบริการกับ NOVA อีกกว่า 5,000 ราย

สินค้าของ นำเข้ามาจาก

ประเทศเกาหลี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น

        ทั้งนี้    ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ซึ่ง NOVA มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ในการใช้สินค้าและบริการที่ NOVA เป็นผู้จัดจำหน่าย อย่างมีประสิทธิผลต่อไป