Home / ข่าวสารและกิจกรรม / เข้าร่วมอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค(จป)

เข้าร่วมอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค(จป)

              บริษัท โนวา  วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป.)

              โดยคุณนภดล ชัชวาลหิรัญ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรมครั้งนี้   ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน  (ประเทศไทย)  เพื่อทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบองค์กรให้ได้มาตรฐาน  และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

About Webmaster