Home / นโยบายบริหาร
นโยบายบริหาร

นโยบายบริหาร

“ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตราฐาน   บริการตรงเวลา

พัฒนาไม่หยุดยั้ง  พรั่งพร้อมความพึงพอใจ “

นโยบายบริหาร 2

ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน  

หมายถึง การจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนดทั้งด้านมิติเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการคัดสรรผลิตภัณฑ์ และมีการแสวงหาผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณภาพที่ดีกว่า เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

บริการตรงเวลา

หมายถึง ลูกค้าของ NOVA ได้รับการส่งมอบสินค้าคุณภาพ รวมทั้งการบริการที่ดีมีคุณภาพ ตรงต่อเวลา หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า

พัฒนาไม่หยุดยั้ง

หมายถึง NOVA ไม่เพียงสร้างระบบบริหารคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า แต่ยังให้ความเชื่อมั่นว่า NOVA จะพัฒนาระบบบริหารนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเน้นที่กระบวนการคัดสรรตู้น้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำคุณภาพ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในห่วงโซ่อุปทานซึ่งก็คือลูกค้าและผู้ขาย รวมถึงการเป็นองค์กรที่บริหารด้วยความยุติธรรม และให้การสนับสนุนต่อกระบวนการพัฒนาในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง และที่มีผลต่อคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท

พรั่งพร้อมความพึงพอใจ

หมายถึง ลูกค้าของ NOVA มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของตู้น้ำดื่ม และเครื่องกรองน้ำที่ส่งมอบ และกระบวนการที่รองรับหลังการส่งมอบ เช่น การรับข้อร้องเรียน การดำเนินการแก้ไข การป้องกัน การเกิดขึ้นซ้ำเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจสูงสุดในการใช้สินค้าและบริการในผลิตภัณฑ์ ที่ NOVA เป็นผู้จำหน่ายและให้เช่า