Home / การรับรองคุณภาพ
การรับรองคุณภาพ

การรับรองคุณภาพ

ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก SGS United Kingdom Ltd. ประเทศอังกฤษ

ด้านการขาย  การเช่า  การบริการ  การติดตั้ง  การซ่อมแซม  และการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ

และ NAC  (สำนักงานมาตราฐานผลิตภันฑ์ อุตสาหกรรมประเทศไทย)

การรับรองคุณภาพ